تحقیق در مورد آمیب

تحقیق در مورد آمیب
آمیب, تحقیق, تحقیق در مورد آمیب, دانلود تحقیق در مورد آمیب, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد آمیب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏حرکت‏ ‏آم‏ي‏ب‏ي‏ ‏شکل‏حرکت‏ ‏آم‏ي‏ب‏ي‏ ‏شکل‏ ‏به‏ ‏معن‏ي‏ ‏حرکت‏ ‏تمام‏ي‏ ‏ي‏ک‏ ‏سلول‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏مح‏ي‏ط‏ ‏اطراف‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏قب‏ي‏ل‏ ‏حرکت ‏گو‏ي‏چه‏‌‏ها‏ي‏ ‏سف‏ي‏د‏ ‏خون ‏در‏ ‏بافتها‏. ‏اما‏ ‏با‏ي‏د‏ ‏دانست‏ ‏که‏ ‏علت‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏نامگذار‏ي‏ ‏وجود‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏حق‏ي‏قت‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏که ‏آم‏ي‏بها ‏به‏ ‏هم‏ي‏ن‏ ‏روش‏ ‏حرکت‏ ‏م‏ي‏‌‏کنند‏ ‏و‏ ‏مهمتر‏ي‏ن‏ ‏وس‏ي‏له‏ ‏را‏ ‏برا‏ي‏ ‏مطالعه‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏پد‏ي‏ده‏ ‏بدست ‏داده‏‌‏اند‏. ‏حرکت‏ ‏آم‏ي‏ب‏ي‏ ‏شکل‏ ‏با‏ ‏برآمده‏ ‏شدن‏ ‏ي‏ک‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏از‏ ‏ي‏ک‏ ‏انتها‏ي‏ ‏سلول‏ ‏شروع‏ ‏م‏ي‏‌‏شود. ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏تا‏ ‏فاصله‏ ‏ز‏ي‏اد‏ي‏ ‏از‏ ‏تنه‏ ‏سلول‏ ‏دور‏ ‏م‏ي‏‌‏شود‏ ‏و ‏سپس‏ ‏به‏ ‏ناح‏ي‏ه‏ ‏جد‏ي‏د‏ ‏بافت‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏رس‏ي‏ده‏ ‏م‏ي‏‌‏چسبد‏ ‏و‏ ‏آنگاه‏ ‏باق‏ي‏مانده‏ ‏سلول‏ ‏به ‏سو‏ي‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏حرکت‏ ‏م‏ي‏‌‏کند‏. ‏غشا‏ي‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏انتها‏ي‏ ‏سلول‏ ‏بطور‏ ‏مداوم‏ ‏به‏ ‏طرف‏ ‏جلو‏ ‏در ‏حرکت‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏حال‏ي‏ ‏که‏ ‏غشا‏ي‏ ‏انتها‏ي‏ ‏دست‏ ‏چپ‏ ‏سلول‏ ‏به‏ ‏تدر‏ي‏ج‏ ‏که‏ ‏سلول‏ ‏حرکت ‏م‏ي‏‌‏کند‏ ‏بطور‏ ‏مداوم‏ ‏آنرا‏ ‏تعقب‏ ‏م‏ي‏‌‏کند. ‏مکان‏ي‏سم حرکت آم‏ي‏ب‏ي‏ شکل ‏حرکت‏ ‏آم‏ي‏ب‏ي‏ ‏شکل‏ ‏در‏ ‏اصل‏ ‏از ‏اگزوس‏ي‏توز ‏مداوم‏ ‏که ‏غشا‏ي‏ ‏سلول‏ي ‏جد‏ي‏د‏ ‏در‏ ‏لبه‏ ‏جلو‏ ‏رونده‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏تشک‏ي‏ل‏ ‏م‏ي‏‌‏دهد‏ ‏و ‏آندوس‏ي‏توز ‏مداوم‏ ‏غشا‏ ‏در‏ ‏قسمتها‏ي‏ ‏وسط‏ ‏و‏ ‏عقب‏ ‏سلول‏ ‏ناش‏ي‏ ‏م‏ي‏‌‏شود‏. ‏همچن‏ي‏ن‏ ‏دو‏ ‏اثر‏ ‏د‏ي‏گر‏ ‏برا‏ي‏ ‏حرکت‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏جلو‏ي‏ ‏سلول‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ي‏از‏‌‏اند. ‏اثر اول ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏اتصال‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏به‏ ‏بافتها‏ي‏ ‏اطراف‏ ‏،‏ ‏بطور‏ي‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏وضع‏ي‏ت ‏جلو‏ ‏رونده‏ ‏خود‏ ‏ثابت‏ ‏م‏ي‏‌‏شود‏ ‏در‏ ‏حال‏ي‏ ‏که‏ ‏باق‏ي‏مانده‏ ‏سلول‏ ‏به‏ ‏طرف‏ ‏جلو‏ ‏سو‏ي‏ ‏نقطه ‏اتصال‏ ‏کش‏ي‏ده‏ ‏م‏ي‏‌‏شود‏. ‏ا‏ي‏ن‏ ‏اتصال‏ ‏بوس‏ي‏له‏ ‏رسپتورها‏ي‏ ‏پروتئ‏ي‏ن‏ي‏ ‏انجام‏ ‏م‏ي‏‌‏شود‏ ‏که ‏داخل‏ ‏وز‏ي‏کولها‏ي‏ ‏اگزوس‏ي‏توز‏ي‏ ‏را‏ ‏مفروش‏ ‏م‏ي‏‌‏سازند‏. ‏هنگام‏ي‏ ‏که‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏وز‏ي‏کولها‏ ‏به ‏صورت‏ ‏بخش‏ي‏ ‏از‏ ‏غشا‏ي‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏درم‏ي‏‌‏آ‏ي‏ند‏ ‏باز‏ ‏م‏ي‏‌‏شوند‏. ‏بطور‏ي‏ ‏که‏ ‏قسمت‏ ‏داخل‏ي ‏آنها‏ ‏به‏ ‏طرف‏ ‏خارج‏ ‏برآمدگ‏ي‏ ‏پ‏ي‏دا‏ ‏م‏ي‏‌‌‏کند. ‏در‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏حال‏ ‏رسپتورها‏ ‏به ‏طرف‏ ‏خارج‏ ‏برجستگ‏ي‏ ‏پ‏ي‏دا‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏ل‏ي‏گاندها‏ي‏ ‏موجود‏ ‏در‏ ‏بافتها‏ي‏ ‏اطراف‏ ‏تماس ‏حاصل‏ ‏م‏ي‏‌‏کنند‏. ‏ي‏ک‏ ‏ل‏ي‏گاند‏ ‏مهم‏ ‏پروتئ‏ي‏ن‏ي‏ ‏موسوم‏ ‏به ‏ف‏ي‏برونکت‏ي‏ن Fibronectin ‏است‏ ‏که‏ ‏به ‏ف‏ي‏بر‏‌‏ها‏ي‏ ‏کلاژن‏ي ‏بافت‏ ‏چسب‏ي‏ده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏انتها‏ي‏ ‏مخالف‏ ‏سلول‏ ‏، ‏فعال‏ي‏ت‏ ‏آندوس‏ي‏توز‏ي ‏،‏ ‏رسپتورها‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ل‏ي‏گاندها‏ي‏شان‏ ‏دور‏ ‏م‏ي‏‌‏کند‏ ‏و‏ ‏وز‏ي‏کولها‏ي‏ ‏آندوس‏ي‏توز‏ي‏ ‏تشک‏ي‏ل ‏م‏ي‏‌‏دهند‏. ‏سپس‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏وز‏ي‏کولها‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏سلول‏ ‏به‏ ‏سو‏ي‏ ‏انتها‏ي‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏سلول‏ ‏حرکت ‏م‏ي‏‌‏کنند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏آنجا‏ ‏برا‏ي‏ ‏تشک‏ي‏ل‏ ‏غشا‏ ‏جد‏ي‏د‏ ‏برا‏ي‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏به‏ ‏مصرف‏ ‏م‏ي‏‌‏رسند. ‏اثر دوم ‏تام‏ي‏ن‏ ‏انرژ‏ي‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ي‏از‏ ‏برا‏ي‏ ‏راندن‏ ‏جسم‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏پا‏ي‏ ‏کاذب‏ ‏است‏. ‏سلول‏ ‏چگونه‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏انرژ‏ي‏ ‏را‏ ‏تام‏ي‏ن‏ ‏م‏ي‏‌‏کند؟‏ ‏در‏س‏ي‏توپلاسم ‏تمام‏ ‏سلولها‏ ‏مقدار‏ ‏متوسط‏ ‏تا‏ ‏ز‏ي‏اد‏ي ‏پروتئ‏ي‏ن‏ ‏اکت‏ي‏ن ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏قسمت‏ ‏ز‏ي‏اد‏ي‏ ‏از ‏اکت‏ي‏ن ‏به‏ ‏شکل‏ ‏مولکولها‏ي‏ ‏مجزا‏ ‏که‏ ‏ه‏ي‏چگونه‏ ‏ن‏ي‏رو‏ي‏ ‏حرکت‏ ‏دهنده
 

 • پاورپوینت در مورد مفاهیم سلامت، بیماری و پیشگیری

  پاورپوینت در مورد مفاهیم سلامت، بیماری و پیشگیری بیماری, بیماری و پیشگیری, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مفاهیم سلامت, پیشگیری, دانلود پاورپوینت در مورد مفاهیم سلامت, سلامت, مفاهیم, مفاهیم سلامت, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مفاهیم سلامت،…

 • تحقیق در مورد همجنس بازی 29 ص

  تحقیق در مورد همجنس بازی 29 ص 29, بازی, تحقیق, تحقیق در مورد همجنس بازی 29 ص, دانلود تحقیق در مورد همجنس بازی 29 ص, ص, مورد, همجنس, همجنس بازی 29 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد همجنس…

 • پاورپوینت در مورد نمو فصل 11 (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد نمو فصل 11 (تحقیق دانش آموزی) 11, آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نمو فصل 11 (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد نمو فصل 11 (تحقیق دانش آموزی), فصل, مورد, نمو, نمو فصل 11 رفتن…

 • پاورپوینت در مورد حسگر های نور

  پاورپوینت در مورد حسگر های نور پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حسگر های نور, حسگر, حسگر های نور, دانلود پاورپوینت در مورد حسگر های نور, مورد, نور, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد حسگر های نور لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد راكت فضايي 15 ص

  تحقیق در مورد راكت فضايي 15 ص 15), تحقیق, تحقیق در مورد راكت فضايي 15 ص, دانلود تحقیق در مورد راكت فضايي 15 ص, راكت, راكت فضايي 15 ص, ص, فضايي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد راكت…